Al meer dan 30 jaar een vertrouwde naam
Unieke multidisciplinaire samenwerking
Stap voor stap op zoek naar een oplossing

Betalingsvoorwaarden

1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de behandelaar, welke in de meeste gevallen mondeling zal worden afgesloten. Deze betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van een behandelingsovereenkomst aan de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Deze termijn geldt ook in het weekeinde; ook afspraken op maandag kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren via het antwoordapparaat worden afgezegd. Wij luisteren de opnamen van het antwoordapparaat tijdens ieder weekeinde enige malen af.
Bij het niet of niet tijdig afzeggen behoudt de behandelaar zich het recht voor het tarief van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen. U krijgt hiervoor dan een factuur. Houdt u er rekening mee dat deze kosten waarschijnlijk niet door uw ziektekostenverzekering vergoed zullen worden.

3. De declaraties van de behandelaar voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen direct na de behandeling contant of per pin te worden voldaan. In het geval u in overleg met de behandelaar een factuur ontvangt dient deze factuur binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Zodra de cliënt in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen plus de op de herinnering gemelde administratiekosten.

5. Indien de cliënt in verzuim verkeert, is de behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt.
De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 50,–exclusief b.t.w.

Over ons

Het CIG is een behandelcentrum in Amsterdam dat al sinds 1987 gespecialiseerd is in diverse complementaire en alternatieve geneeswijzen. Wij gaan uit van een holistisch mensbeeld en betrekken in onze behandelmethoden alle aspecten van de gezondheid.

Contactgegevens

CIG Amsterdam
Sarphatikade 22
1017 WV Amsterdam

Telefoon: 020 – 63 81 279
E-mailadres: info@cig-amsterdam.nl

© 2024 Alle rechten voorbehouden Powered by iClicks