Privacyverklaring Centrum Integrale Geneeskunde

 

Het Centrum Integrale Geneeskunde hecht veel waarde aan uw privacy. Doel van het vastleggen van een privacyreglement is het waarborgen dat de bescherming van uw persoonsgegevens is veiliggesteld.  In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevens bescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • U op de hoogte stellen van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren via uw zorgverlener, maar ook via onze website of via een brochure.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Alle medewerkers binnen onze praktijk verplichten om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.
 • Uitsluitend zorgvuldig door ons geselecteerde partijen onder bepaalde omstandigheden met uw persoonsgegevens in contact brengen. Dit gaat bijvoorbeeld om het bedrijf dat onze praktijksoftware onderhoudt. Wij zien er op toe dat deze partijen net zo zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en ook een privacybeleid hebben dat voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Om dat te garanderen zijn met deze partijen overeenkomsten afgesloten.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

De persoonsgegevens, welke van u worden gevraagd, zijn:

Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Telefoonnummer, email-adres (NAWTE), geboortedatum en de naam van uw verwijzer.
Via VECOZO registreren wij uw verzekeringsgegevens.
Uitwisseling van persoonsgegevens vindt plaats in eventuele correspondentie met verwijzers, via VECOZO en in de declaraties naar zorgverzekeraars.

Uw rechten als betrokkene zijn:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten. 

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraag per email of schriftelijk kenbaar maken via onderstaand adres. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Centrum Integrale Geneeskunde

Sarphatikade 22

1017WV Amsterdam

Tel: 020-6381279

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden:
 

Voor verstrekking van uw persoonsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming nodig.
Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners

 

Bewaartijd:

Uw medisch dossier zijn wij verplicht 15 jaar te bewaren. U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens op te vragen en in te zien.


Als organisatie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Centrum Integrale Geneeskunde

Sarphatikade 22

1017WV Amsterdam

Tel: 020-6381279

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.